TŘEBAŘOV

Historie

  Sbor dobrovolných hasičů

Tato historie, která chce všem hasičům a jejich příznivcům přiblížit záslužnou práci členů sboru od jeho založení v roce 1884 až do současnosti. Je i památníkem všech zakládajících členů sboru a poděkováním těm, kteří po celá léta ve sboru pracovali a v současné době stále pracují. Pokračují tak v záslužné práci předchozích generací, v práci svých otců a dědů. Na úvod těchto stránek o historii našeho sboru jsem čerpala ze zápisů kronik obce Třebařov, naší hasičské kroniky a jednatelských knih. Jsou to použité autentické zápisy. Je pravdou, že od založení 1884 se žádné dokumenty a zápisy nedochovaly, jen fotografie německých hasičů. A tak se pokusím z toho mála něco vykouzlit. Jistě mi prominete, pokud se nedočtete o události, anebo nenajdete svoje jméno na těchto stránkách. 

                             

nemecti-hasici-1884-001

fotografie-němečtí hasiči u ZŠ Třebařov

Historie zavazuje

To by měla být první slova člověka, který vstupuje do řad dobrovolných hasičů. Do řad hasičstva byli přijímání lidé morální, čestní a vážení mezi svými sousedy. Byli na svou příslušnost k dobrovolnému hasičstvu hrdi, vážili si jí a přispívali svému hasičskému spolku nejen chutí pracovat ve prospěch obce, ale pomáhali i finančně. Hasiči byli v obcích uznáváni a ctěni pro svou ochotu kdykoliv a komukoliv pomoci při záchraně života i majetku, pro odborné znalosti, které si stále prohlubovali při výcviku a na školeních. Vážnost u spoluobčanů si nezískali jen tím, že jsou hasiči, ale i tím, jak se na veřejnosti chovají a vystupují.

Z pamětí starousedlíků pana Zemmlera a pana Hertla se dovídáme, že v obci byly dvě hasičské zbrojnice, jedna na horním a druhá na spodním konci. Stávající zbrojnice dříve sloužila jako šatlava. Roku 1884 založil Karl Heger hasičský spolek a až do roku 1914 byl velitelem.  Bydlel na Dosedělovém vedle Eliášů, domek dnes neexistuje. Byl velitelem plných 30 roků. Karl Heger pro stáří odstupuje a funkci přebírá od roku 1914 Franz Cirnik, žil na nynější usedlosti Onderkových. Je velitelem přes celé válečné období – 4 roky. Od roku 1918 do 1939 byl velitelem sboru Kajetán Habermann, (jeho statek převzal Otta Hrachovina). Funkci zastával tedy plných 21 roků. Rok 1939 je výstražným rokem, kdy vtrhla fašistická armáda na naše území a nastává doba nesvobody pro celý náš národ. Od tohoto roku nastupuje jako velitel hasičského sboru Franz Heger, který je velitelem až do roku 1945. Tedy 6 let.

ROK 1945

V roce 1945, kdy po kapitulaci německé armády naše vlast byla osvobozena rudou armádou, strana a vláda nabádá Čechy k osídlování pohraničí, dosud obývaného Němci. Tak se taky zdejší obec Triebendorf, česky Třebařov, začala osídlovat. Ze starousedlíků zde zůstaly jen 3 rodiny ze smíšeného manželství a to rodina Zemmlerova, Hertlova a Winklerova. V prosinci roku 1945, kdy již skoro byla polovina obce osídlena českým lidem, navrhuje Jan Polášek, který v této době vykonával funkci komisaře, aby z novousedlíků byl založen sbor dobrovolných hasičů. Mohlo by se stát, že se Němci budou mstít, když budou muset opustit své usedlosti, a podpálí je ještě před odsunem. Bohu dík, toto se nestalo. Byla svolána schůze občanů, na niž se dostavilo 41 obyvatel, a byl zvolen první starosta Hnilička Emanuel, velitel Vaško Josef, jednatel Učeň František mladší, pokladníkem Halíř František. Nyní uvádím jména zakládajících členů hasičského sboru: Kejík František, Ludvík František, Pecha Josef, Potůček František, Přikryl Antonín, Zatloukal Otakar, Vrábel Josef, Červinka Vladislav, Škrach František, Šindelář Alois, Kupsa Josef, Hrachovina Otto, Zemánek František, Babáček Josef, Hlubinka Antonín, Báča Václav, Halíř František, Vaško Josef, Učeň František mlad., Janečka Josef, Hnilička Emanuel, Onderka Antonín, Janků Alois mlad., Janda Josef, Krňávek Rudolf, Popelář František, Štolfa Rostislav, Eliášová Jana, Pech Otakar, Hruška František mlad., Jánošík Zdeněk, Polášek Jan, Kála Antonín.

ROK 1946

V roce 1946 vzniká první požár a to ve Slováckém údolí. Příčinu se nepodařilo zjistit. K tomuto požáru se sjelo jen několik bratří. Se stříkačkou taženou jedním koněm jel sám děda (tchán Otty Hrachoviny). Mnoho se nezachránilo pro nedostatek vody. 17. prosince 1946 po 20 hodině vzniká požár na č. p. 90, kde toho času byl ustájen dobytek hospodářského družstva Moravská Třebová.  Přes veškerou snahu hasičů krmivo, sláma, traktor, obytné stavení, vše lehlo popelem, zůstávají jen holé zdi. Dobytek byl zachráněn za vydatné pomoci Potůčka F.(1918), Kučery Fr.(řezníka) a tehdejšího učně Přikryla A. (1929). 

ROK 1947

Dne 6. ledna se koná první Výroční valná hromada v hostinci u Teplých. Na této valné hromadě byl znovu zvolen starosta Hnilička Emanuel. Sbor má dvě družstva a samaritána (zdravotníka). 18. ledna se koná první hasičský ples, který byl hojně navštíven, 18. dubna první pomlázková zábava.

Rok 1948 

11. ledna se koná Výroční valná hromada, kterou navštívil bratr Vogl z Okresní hasičské jednoty Jevíčko. Byly provedeny první volby s odhlasováním volebního období na 3 roky. Politické změny se dotkly i hasičů. 3. května se koná členská schůze, kde se předčítá přípis Okresního výboru. Je nařízeno, aby byly provedeny změny funkcionářů a odvoláni z funkcí členové strany lidové a národní socialistické. 7. a 8. března se konají oslavy T. G. Masaryka ve spolupráci se Svazem brannosti, Svazem mládeže, Sokolem, Sportovním klubem, MNV, Okresním výborem, SNB (policie ČR) a dalšími složkami. Hasiči se Svazem mládeže zhotovili vatru u busty T. G. Masaryka, čestnou stráž stál s. Škrach a Pecha. S programem vystoupily školní děti, sestry Jokešovy zpívaly, Krňávek a Hruška zatroubili dvouhlasně ,,Moravo, Moravo.“ Tím byla uctěna památka narození našeho prvního prezidenta.

20. března pracovní schůzi zahájil velitel Otto Hrachovina, který navrhuje zakoupení nové hasičské stříkačky. Od Okresního výboru v Moravské Třebové získal Sběrací listiny a povolení na peněžní sbírku po naší obci. Bylo 7 sběracích listin a s každou listinou chodili dva členové po vsi. Vybrané částky byly odevzdány na Národní výbor.  V květnu se uskutečnilo kácení máje a 13. června požární námětové cvičení. Bylo provedeno velmi dobře, což znamená, že mužstvo je kdykoliv v pohotovosti a připraveno. 26. prosince členská schůze plánuje  hasičský ples a přijímá šest  nových členů.

 

ROK 1949

9. ledna se konala Výroční valná hromada v pohostinství u Šotony  vedená E. Hniličkou. Pan velitel Otto Hrachovina ve svém referátu uvádí, že únorovými událostmi se zmenšil kruh funkcionářů, a podotýká, že bratr jednatel Zatloukal nemůže mít 2 funkce, to je jednatel a zároveň zdravotník. Při volbách bude tento okruh funkcionářů rozšířen. Hasiči pořádají ostatkovou zábavu (masopust), velikonoční zábavu, pouťovou zábavu s čistým ziskem 2.585,50 Kč. Předseda MNV Šikula Josef uvádí, že je uvolněno pro hasičské účely 100 000 Kč. 

ROKY 1950 – 1952

31. května 1950 proběhlo před hasičskou zbrojnicí slavnostní svěcení nové požární stříkačky. Kmotři byli Bureš Vítězslav a Berjakova Marie. V roce 1952 bylo projednáváno zakoupení nového požárního automobilu. Bratr Krňávek všem vysvětluje, že stroj se 4 válci, pro 12 lidí, za cenu 25 tisíc je v pořádku.

ROK 1953

V nových volbách byl zvolen za nemocného starostu Hniličku Emanuela Sychra Rudolf, místostarosta Hrachovina O., 2. místostarosta Liška Lad., jednatel Novotný V., výcvikový referent  Kupsa J., organizační referent Krňávek R., zbrojmistři Novotný K., Janda J., zdravotní referent Červinka L., členové výboru Hlubinka J., Škrach F., Hlubinka J., Kejík F., Vrábel J, Halíř F., velitel Krňávek R.

ROK 1954

26. června zemřel 1. starosta hasičského sboru Emanuel Hnilička.

ROK 1957

Ke 40. výročí Velké říjnové socialistické revoluce byly provedeny tyto závazky: 1. úprava zbrojnice, 2. získání jednoho odběratele časopisu Tvorba, 3. získání zemědělců k dodávce nad plán stanoveného nákupu, 4. získání nových členů do JZD, 5. brigády v akci ,,Z“na obci, 6. zřízení a užívání vývěsní skříňky.

ROK 1958

Dne 20. března pan Šimek hlásí, že získal 9 žáků a ty vycvičí. Jsou to: Jeřábek Antonín, Urbaník Jan, Porplycia Jaroslav, Novotný Jaroslav, Novotný Karel, Doležal Josef, Šembera Václav, Šrámek Miroslav, Zřídkaveselý Miloš. Dne 23. března shořelo hradlo a srazily se vlaky v Krasíkově na nádraží. Záchrany se účastnil se strojem Minařík Frant. Do sboru vstupuje nový člen Berka Jan.

ROK 1959

12. února byla přihlášena do celostátní soutěže 3 družstva–muži, ženy a žáci. 2. července se zúčastnila okrskové soutěže v Nové Vsi 2 družstva: ženy a dorost. Obsadila první místa a postoupila do okresního kola v Linharticích, kde ženy obsadily 2. místo a dorostenci 3. místo. Soudružka Potůčková Růžena byla za vedení žen a dorostenců na soutěži pochválena místním rozhlasem. Na slavnostní členské schůzi dne 17. září byl soudruh Sychra vyznamenán Okresním vedením ČSPO čestným odznakem a diplomem za příkladnou práci. Dekoroval ho předseda OV ČSPO soudruh Kyjánek a Mackerle. Dne 15. prosince byli vyloučeni z řad členstva Hnilička Josef, Stejskalová Jana, Červinková Věra, Šmolková Milada, Waischorn Stanislav a na vlastní žádost odešli Šípová Dagmar a Novotný Josef.

 

002

2.7.1959, okrsková soutěž

 


ROK 1960

Soudruh Liška seznamuje členy s novou požární stříkačkou a je třeba, aby se ji strojníci co nejdříve naučili obsluhovat. Rozhodnutím ÚV KSČ a vlády ČSSR uděluje president republiky Novotný Anton u příležitosti II. celostátního sjezdu ČSPO , ŘÁD REPUBLIKY Hasičskému sboru Třebařov za uznalé zásluhy a výstavbu socialismu v naší vlasti.

ROK 1961

V tomto roce byl uskutečněn zájezd do Moravského krasu, náklady hrazeny z hasičské pokladny. Za člena se přihlašuje Novotný Karel mladší a soudružka Potůčková R. nastupuje na školení vedoucích mládeže do Bílých Poličan.

ROK 1962

Byl zakoupen kompresor od Technických služeb města Moravská Třebová. 27. července se volil zástupce předsedy pro onemocnění s. Sychry. Všemi hlasy byl zvolen Hrachovina Otto. Zájmový kroužek pod vedením Potůčkové R. tábořil v Bušínově–rekreačním středisku ČKD Zábřeh. 

005

Potůčková Růžena s děvčaty


ROK 1963

Námětové cvičení spojené se zábavou bylo dne 20. července za účasti ČSPO Krasíkov a Moravská Třebová. 6. 8. 1963 vznikl požár rodinného domu (Winterových). Zásah proveden na 50% pro nedostatek vody. 11. 8. 1963 se konal požární výlet spojený s poplachovým cvičením za spoluúčasti okolních sborů. Byly provedeny ukázky záchranných prací, skoky do plachty, spuštění po laně. Noční cvičení bylo provedeno 1 krát za teletníkem JZD.

ROK 1964

Navrhuje se založení závodní jednotky požární ochrany v naší továrně ORBAN. V rámci oslav 100. založení požární ochrany se plánuje uspořádání okrskového námětového cvičení a zábavy. Ukládá se pokladníkovi, aby zakoupil 2 vlajky. Pořádání plesu bylo stanoveno na 22. února. Dále velitel navrhuje, aby Hrachovinová Božena vedla zájmový kroužek žáků, což bylo odhlasováno všemi hlasy. Pro nedostatek času odpadá sběr šrotu.  Na výroční schůze se zvou předsedové všech složek v obci.  Ke dni 17. 1. 1964 má pokladna hotovost 379,19 Kčs, vklad na účtu 1431,55 Kčs. Ze 4 navržených členů převzal kroniku Zatloukal Otakar. Zatloukal uvádí, že práce to bude těžká, za tak dlouhou dobu dávat kroniku od roku 1946 do 1963 dohromady, ale pokusí se o to. Dále bylo upozorněno na protržení vodní nádrže u drůbežárny na horním konci. Cvičení žáků nemohlo být provedeno pro žloutenku v obci. Pohotovostní družstvo šlo v pracovních uniformách manifestačně k volbám od zbrojnice, ostatní požárníci v civilu. Na opravu zbrojnice obec uvolnila 400 Kč. Projednává se zábava  ,,Vinobraní“. Zájmový kroužek obdržel za odměnu 1 stan za vzorné požární hlídky. Diplomy dostaly od OVČSPO soudružky Potůčková R., Hrušková M., Zelinková, s. Zřídkaveselý. Hasiči odpracovali v JZD 365 hodin, na škole 230 hod.

ROK 1965

Bylo dohodnuto, že se plesu zúčastníme v uniformách. Letošní cvičení okrsku bude provedeno v Třebařově 13. června (soutěž družstev) a zároveň byl projednán zájezd na 9. května do Kořence, kde bude sraz partyzánů z celého okolí.  Závody se vydařily nejvíc ženám, obsadily 1. místo a žákyně též 1. místo. Další zpráva je o povodni na Slovensku (sbírka pro postižené povodní). Přikryl A. dává 1% ze své mzdy. Potůček F. navrhuje,  aby dal každý 10 KČ. Vybraná částka bude  zveřejněna. Vinobraní bylo naplánováno na 16. října u Teplých v hospodě a odsouhlaseno zakoupení 4 uniforem z částky uložené ve spořitelně. Výbor dává členské schůzi návrh ke schválení placení členských příspěvků, každý člen zaplatí tak, jak to mají ostatní organizace. Předseda Hrachovina O. žádá o zproštění funkce, nastává nová volba výboru. Hrachovina Otto, ačkoli se vymlouvá na svůj zdravotní stav, je nakonec přesvědčen, aby funkci znovu přijal. Žně byly u nás bez požárů až na jednu výjimku, kdy shořel 1 přívěsný vůz se senem. Kroužek se scházel 1 krát za 14 dní po dobu školního roku. V okresním kole v požárních družstvech žákyně obsadily 1. místo. Družstvo žáků bylo druhé. Ženy také obsadily 1. místo v celostátních soutěžích.

ROK 1966

Předseda Hrachovina žádá o odvolání z funkce pro různé napadání a neurvalosti, že dále funkci zastávat nechce a poštu bude vracet. Vedení členské schůze 20. července se pro nemoc předsedy ujímá velitel Přikryl A. mlad. Šíp J. navrhuje, aby auto bylo zasláno na generálku, protože je v dezolátním stavu. Hodnotila se také masopustní zábava z 22. února v hostinci u Teplých. scan-006

                             Maškary jdou vesnicí-skupinové foto

ROK 1967

Náš sbor vyjel 3 krát k povodni, 1 krát prováděl evakuaci dobytka ve mlýně, což v minulých schůzích nebylo nikde zapsáno. Dále 480 hodin trvalo čerpání vody z povodní zaplavených studní. Ze zprávy pokladníka byl za celý rok čistý zisk 2.376,65 KČ. V diskusi se probíralo obsazení velitele, jelikož zvolený Čáp se funkce vzdává. Sbor se zúčastní Mírové manifestace v Ležákách a brigády na sázení stromků. Bylo zakoupeno 5 nových uniforem za 1.500 KČ. Žňové hlídky mládeže od 10–15 roků budou probíhat až od 1. července do 30. září.

ROK 1968

Ze schůzí (konaných na mlékárně) není zápis týkající se politické situace. Řešilo se čištění studní, námětové cvičení v Petrušově, byla projednána zlatá svatba Sychry jako dlouholetého čelního funkcionáře a bylo dohodnuto, že na ni půjdeme ve vycházkových stejnokrojích.

ROK 1969

Volby do výboru proběhly tajně. Po přečtení programu předseda žádá o vyúčtování plesu–čistý výdělek 3.392 KČ. Dne 2. dubna hořelo skladiště HD Krasíkov.  Zásah provedlo a požár zlikvidovalo 12 členů. Voda se musela nosit v igelitových pytlích. Na členské schůzi 14. května pan Hlubinka převzal medaili k 50. letému výročí trvání ČSR za dlouhodobou práci v požární ochraně. Velitel Sklenář podává zprávu ohledně lesního požáru v Petrušově, kde zasahovalo 13 mužů a 1 žena vodou přivezenou ve fekální cisterně. Na další výborové schůzi Přikryl  A. starší přebírá od předsedy odznak k 50-ti letému trvání ČSR za dlouholetou práci v PO.

ROK 1970

Od tohoto roku byly složeny všechny cvičné obleky ve zbrojnici a přichystané auto, aby se v případě nutnosti mohl kterýkoliv člen obléct do cvičného obleku. Dne 22. srpna probíhá záchranná akce za účelem hledání  5-ti leté Zdenky Babáčkové, která se ztratila v lese. Zpráva zněla: Dne 21. srpna byl Babáček Miroslav se svými dětmi v lese, kde si dělal dřevo na topení na zimu. Při práci v pozdních odpoledních hodinách si poslal dceru pro kabát. Po 20 minutách, když se jmenovaná nevracela, šel se sám podívat, kde děvče zůstalo. Protože nenalezl děvče ani kabát, šel s ostatními dětmi domů v domnění, že dítě odešlo domů. Když ani doma nebylo, vrátil se sám do lesa děvče hledat. Po marném hledání se odebral domů. Ráno hlásil na VB zmizení. Za asistence vojáků, příslušníků VB, dvou psů, 22 členů požárního sboru a občanů Třebařova bylo zahájeno pátrání v lesním porostu. Příslušníci začínají systematicky pátrat. Po 150 metrech je nalezen kabát. Po 30 minutách hlásí příslušníci VB, že je děvče nalezeno u Mor. Studánky. Tím byla celá akce ukončena. Pro nefungující rozhlas a rovněž i sirénu bylo použito nákladní auto požárního sboru ke svolání a odvozu k místu pátrání a zpět. Počasí bylo velmi deštivé, což brzdilo rychlejší pátrání, a všichni byli na kost promoklí.

ROK 1972

Na většině schůzí dochází k ostré výměně názorů. Předsedkyní se stává Potůčková Růžena. Zásluhou manželů Potůčkových byl dán dohromady zájmový kroužek PO mladých chlapců: Hála Josef, Košárek Jiří, Onderka Jiří, Zemánek Ladislav, Přikryl Jiří, Valíček Ivan, Novotný Jiří, Novák Stanislav, Čáp Lubomír, Andrlík Lubomír, Hradil Miroslav, Jokeš Josef, Potůček Lubomír, Kotas Lubomír, Hradil Rostislav, Klein Rostislav, Šíp Josef.  1. května se jelo do Moravské Třebové s alegorickým vozem, zúčastnili jsme se mírových oslav v Dětřichově. Byl proveden sběr šrotu (2 vagony, 2099 kg), zisk 4.832,80 KČ, papíru a hader, demontáž sirény, která je v dezolátním stavu. MNV nám přidělil místnost na poradně a hřiště pro mládež na zahradě za pohostinstvím u Teplých. Dobře jsme se umístili v soutěžích družstev i jednotlivců.  Barvíř Václav obsadil 1. místo a postupuje do krajského kola v Novém Městě nad Metují. 16. prosince se konal pohřeb Jiřího Štumpfa za účasti 5 žen a 12 mužů v uniformách. 26. prosince shořel stoh slámy za Burešovým, který byl zapálen dětmi. Zasahovalo 20 členů PO a dozor drželi až do nočních hodin.

011

Mladí požárníci, vedoucí mládeže manželé Potůčkovi a velitel Hradil M.

004

Zleva: Novotný, Potůček F., Zatloukal O., Hradil M., Jokeš J., Hégr M., Schmeiser F., Babáček Jar., Přikrylová M., Potůčková R., Šípová D., Jokešová M., Přikryl A. (1904), rok 1972

ROK 1973                                              

Soudruh Mackerle předal věrnostní medaili za 50 let u sboru bratru Červinkovi, za 40 let bratru Kupsovi, medaili Za příkladnou práci obdržel Hradil Miroslav starší. Na úseku prevence bylo prohlédnuto 262 obytných budov a 6 malých provozoven.  Uspořádali jsme ples se ziskem 3.300 KČS, Ostatkovou zábavu s průvodem masek po vesnici, sběr železa se ziskem 4.832KČS. V akci ,,Z“v zemědělství bylo odpracováno 780 hodin, na zbrojnici a opravě klubovny 724 hodin. Získali jsme 11 dárců krve. Přijali jsme nové členy: Hrachovina Vlastimil, Přikryl Antonín (1955), Přikryl Jiří, Šíp Zdeněk, Zemánek Ladislav. V srpnu zemřel Miroslav Teplý, jeho pohřbu jsme se v hojném počtu zúčastnili.

007

Soutěžní družstvo zleva: Schmaiser F., Jokeš J., Kroulík K., Smejkal Z., Novotný J., Zemánek,Novotný.


ROK 1974

Výroční členská schůze se konala v pohostinství u Komárků. Předsedkyní zůstává Růžena Potůčková, místostarosta Jokeš Josef starší, velitel Hradil Miroslav starší. Děti soutěží ve hře  „Plamen“. Chlapci se scházejí 2 krát týdně a cvičí. Na budovu ZDŠ jsme umístili sirénu.

                   

ROKY 1976–1977

Soudruh Pavlík z OVČS PO uvádí, že náš sbor stoupá na kvalitě, chválí práci Potůčkové za činnost našeho sboru. Předsedkyně poděkovala vedoucímu mládeže Kroulíkovi K. za přípravu dětí na soutěže, čestné uznání za dlouholetou činnost bylo předáno Pechovi Jos., Přikrylovi A. staršímu,  Zatloukalovi, manželům Jokešovým, Šípovi Jos. byla předána věrnostní medaile za 20 let práce. Stále se zúčastňujeme vyhlášených soutěží.

003

Soutěžní disciplína jednotlivci na fotografii Kroulík K.

ROKY 1978–1979

Družstvo mužů v okrskové soutěži ve Starém Městě obsadilo 3. místo, další rok 1. místo.  V soutěži jednotlivců vyhrál Vlastimil Hrachovina, který byl v okresním kole čtvrtý.

Požár u Václava Hýbla č. p. 155 dne 23. února 1979 byl zlikvidován v zárodku. Škoda byla odhadnuta na 3 tisíce. Zasahovalo 7 požárníků. Zúčastnili jsme se oslav 1. máje s alegorickým vozem a mladými požárníky.

ROKY 1980–1981

Museli jsme uvolnit klubovnu pro SSM. Po dohodě s vyššími orgány SSM a MNV  budeme požadovat 15.000 Kč za práci a materiál. Uklidili jsme a vymalovali zbrojnici. 6. listopadu 1981 jsme světili novou požární stříkačku PPS 12, kmotrem byl Šíp Josef. V okrové soutěži jednotlivců získal Kroulík K. 1. místo a 2. místo Hrachovina V.

ROK 1982

Kroužek mladých požárníků spadá pod pionýr,  jehož vedoucí je soudruh Špatenka. Pro tento kroužek má vybráno několik chlapců. Kroužek povedou Přikryl Jiří a Přikryl Antonín ( 1955). Zúčastní se ,,Partyzánského samopalu“ a ,,Dukelského závodu.“ V okrskové soutěži v jednotlivcích si stále drží 1. místo Kroulík Karel a 2. místo Hrachovina Vlastimil.

V pondělí 13. září v 6 hodin vypukl nad chlívem v domě č. p. 67, kde byla čerstvě navozená sláma, požár. Majitel domu (Kroulík Karel) shodou okolností nebyl doma. Příčina není do dnešního dne ujasněna. Shořel přístřešek nad dílnou a hlavní střecha. Přikryl Antonín (1929) přecenil síly jednotky, nepočítal, že dojde voda a nepřizval útvar z Moravské Třebové. Až po vypuknutí požáru hlavní střechy rozšířil poplach do sousedního okresu. Zúčastnily se sbory TESLA Lanškroun, Moravská Třebová, Svitavy. Do kroniky sboru Třebařov je zapsáno kronikářem Karlem Kroulíkem velké poděkování všem, co pomohli znovu postavit střechu, uklidit po požáru a poskytnout přístřeší pro malé děti.

015

Prvomájový průvod, mladí požárníci a vedoucí mládeže Hrachovina V.

ROK 1983

Tento rok byl rokem tří předsedů–Přikryl A. (1929), Kroulík K., Hlubinka Pavel. Svým způsobem rokem kritickým (dle názorů většiny členů). Mezi velké akce patří pořádání varieté, na kterém vystoupil profesionál Váša Toms. Velká škoda, že o tuto akci byl velmi malý zájem a prodělali jsme 1.800 KČ. V soutěži jednotlivců jsme si to vynahradili: 1. místo Kroulík Karel, 2. místo Hrachovina Vlastimil. Tato dvě místa v okrskových soutěžích držíme jako primát již od roku 1976. 3. místo obsadil, a to bylo velké překvapení, Hradil Rostislav. Ples se letos nekonal, místo toho byl Masopust. Měl by se zavést jako tradice pořádaná požárníky. Většina členů byla pro a Babáčková pronesla,, že be to belo fajn, že je to kraj bez docha.“

 

ROK 1984

V lednu se ve škole pořádá ples i přes velké nedorozumění s Mysliveckým sdružením, které chtělo pořádat ples ve shodném datu.  Vznikly nepříjemné vztahy mezi oběma organizacemi. Dřevo na vytápění jsme si museli udělat sami. Školník Macek Alois (myslivec) se plesu nezúčastnil a museli jsme topit sami. Navíc se nám zatopil sklep pro poruchu čerpadla. Poděkování zaslouží Jokeš Josef starší, který dovezl nautilu a mohli jsme vodu odčerpat. Ples proběhl v klidu. I přes slabou účast (jen 120 lidí) se vydělala poměrně vysoká částka 3.500 KČ. Masopust se nekonal. Hrachovina  V. má zájem vést mladé požárníky. Přikryl Antonín (1955) se nabídl, že bude s chlapci cvičit, ale někdo mu musí pomoci. Zkoušky má pouze zatím Kroulík Karel, který bude dělat záštitu, než si zkoušky obstarají další. Velice jsme byli překvapeni z majetku sboru Bořitov v hodnotě 2.500 000 KČ. Sál, garáže, klubovnu, vše postavili za necelé dva roky. Toto se v Třebařově nepodaří ani za dalších 100 roků.

Tento rok jsme slavili 100 let založení našeho sboru. Hlavním pořadatelem byl Kroulík K. a velitel v terénu Hrachovina. S požární technikou jako první přijel Bořitov s parní stříkačkou, pak Sušice, Staré Město, Moravská Třebová. Po zahájení předsedou sboru a okresním velitelem promluvil předseda MNV Ambrozek. Pak následovalo předání diplomů a medailí členům sboru. Na programu jako první předvedli ruční stříkačky bratři ze Sušic, parní stříkačku z roku 1912 v provozu ukázali bratři z Bořitova včetně různých znělek, projeli s požárním vozidlem ,,Praga“ z roku 1921, bratři ze Sušic předvedli motorovou stříkačku DKV (výkon asi jako PPS 12). Ta měla spojitost s Třebařovem již v roce 1945, kdy hořel poslední statek po levé straně směrem na Staré Město (dnes se tam říká na spálenisku). Stříkala jako jediná a svítila jako pochodeň, tak byla rozpálená, sdělili pamětníci. Vystoupili naši mladí požárníci, Veřejný požární útvaru z Mor.Třebové,  mladí požárníci ze Starého Města. Po akci se vše se přestěhovalo z hřiště do parku, kde začal karneval. Po dlouhé době byla vysoká návštěvnost nad 300 lidí. Bořitováci ne a ne odjet, nejsou zvyklí na zábavy venku, a tak se jim nechtělo domů, pořád vytrubovali fanfáry.

014

Oslava 100 letého výročí založení sboru Třebařov 1884–1984

ROKY 1985–1986

Dohodli jsme se s MNV na údržbě hydrantů a čekárny u kostela. Byl zvolen nový předseda Schmeiser F. Seznámil přítomné s mimořádnou událostí, která se stala 9. listopadu v 9 hodin 30 minut na spodním konci obce. Zde došlo k nešťastné havárii požárního auta řízeného Přikrylem A.(1955). Vozidlo bylo poškozeno a zraněni 3 členi posádky. K havárii došlo v důsledku velmi malých zkušeností řídit toto auto. Přikryl požádal o pomoc s opravou, aby nebyla počítána škoda na vozidle. Dále se projednávalo odebrání fotografií K. Kroulíkovi ze 100 leté oslavy, protože fotografie, které jsou k dispozici, nevyhovují.

ROK 1987

Opět se mění předseda, funkci přijímá Potůčkovou R., místopředseda Hlubinka Pavel, jednatel Přikryl A. (1955), velitel Hrachovina V., pokladník Hrachovina O., strojník Jokeš J., preventář Potůček F., referentka žen Schmeiserová, kronikář Kroulík, organizační Přikrylová M., politický referent Hrachovina O., vedoucí mládeže Přikryl A.(1955), preventář CO Potůček F., revizoři účtů Schmeiser, Babáček Jos., Šíp Z.  Tady prozatím končí veškeré zápisy a objevují se až v roce 2002( jednatelská kniha) a kronika 2005.

ROK 2002

Předsedou je Přikryl  A. (1929). 25. prosince vznikl požár na klášteře. Původ nebyl zjištěn, zřejmě ho zapálily děti. U požáru zasahovali Hradil Lubomír a starosta obce Ambrozek. 

ROK 2003

Hradilová Jana připomíná, že by ráda viděla kroniku. Starosta Přikryl prohlásil, že se ztratila. Videokazety jsou u starosty Přikryla. Dotaz na alkohol vybraný na Masopustu-vypitý.

ROKY 2004–2005

Stále se mění funkcionáři, což nepřidá na kvalitě práce. Starosta Hrachovina V. je vystřídán starostou Přikrylem Jiřím a opět zvolen Hrachovina V.

ROKY  2006–2007

Stávající starosta Hrachovina V. se rozhodl, že radikálně změní přístup všech členů. Sdružení dobrovolných hasičů má svoje stanovy, vnitřní řád a směrnice. Každý, kdo vstupuje do sboru, se svým dobrovolným podpisem zavazuje, že je bude dodržovat a ctít. Pokud nesouhlasí se stanovami, nemůže být řádným členem. Na masopust si hasiči ušijí krásné masky a večer na zábavě pohřbívají basu. Plánuje se příprava Floriánské zábavy na měsíc červenec. Při inventuře v hasičské zbrojnici chybí nafta, benzín, staré sekerky, přilby. 19. srpna se koná slavnostní svěcení obecního praporu. Hasiči se zúčastnili průvodu ve vycházkových uniformách. Děvčata jela v krojích na koních.  Vše zaznamenala kronikářka paní Krumlová. Družstva se účastní soutěží, organizujeme dětský den a ukázku techniky pro školu.

ROK 2008

V tomto roce se plánuje výstavba klubovny pro hasiče. V požárních soutěžích to ale nevypadá moc růžově, většinou končíme na posledním nebo předposledním místě. Ve středu 6. srpna v odpoledních hodinách začala hořet zemědělská usedlost  č. p. 56 ( Zemánkovo). Požár zcela zničil půdu i střechu. Oheň se šířil z půdních prostor nad obytnou částí statku. Na místě zasahovali profesionální hasiči z Moravské Třebové, Lanškrouna a jednotky dobrovolných hasičů z Třebařova, Starého Města a Mladějova na Moravě. Nikdo se v době požáru nezranil. Poté, co se podařilo zkrotit plameny, místní hasiči provádějí odvětrávání a rozebírají střechu. Předběžná škoda byla vyčíslena na 350 tisíc. Příčina vzniku byla od vadné elektroinstalace. 5. listopadu hořela bouda u rybníka zapálená asi mládeží, škoda na majetku nevznikla žádná. A na závěr ještě jedna smutná zpráva. 5. prosince odpoledne mezi Starým Městem a Třebařovem byl vyhlášen výjezd k havárii osobního auta, které bylo převráceno několik metrů v poli. Řidič  byl vyhozen o 20 metrů dál. Zasahovala jednotka profesionálních hasičů, záchranářů letecké služby a dobrovolní hasiči Třebařov. Bohužel řidič v okamžiku přistávání na heliportu ve Fakultní nemocnici v Olomouci zemřel.  

026

Brigáda na úpravě terénu okolo zbrojnice

 

ROK 2009

V tomto roce se na soutěžích umístilo naše družstvo mužů v požárním sportu na posledním místě. Pořádali jsme Masopust, námětové cvičení, dětský den, vidliádu. Účastnili jsme se se starou technikou (požární auto) oslav založení sboru v Tatenici. Pro školu a klub seniorů při Mikulášské besídce  vystoupili manželé Hrachovinovi v maskách čerta a Mikuláše. Na podzim se podařilo Hrachovinovi V. úspěšně zrealizovat projekt na stavbu hasičské klubovny. Do zimy stála hrubá stavba. Brigádnicky jsme upravili terén okolo zbrojnice.

021

Základy jsou hotovy budeme mít novou hasičskou klubovnu.


 

ROK 2010

9. ledna Výroční valná hromada konaná v hostinci U Fajmanů sestavila program na celý rok. V tomto roce svitlo trochu na lepší časy v soutěžích. 29. 5. jsme v Boršově obsadili  3. místo, 12. 6. v boji  O pohár starostky Staré Město 2. místo. 17. července jsme slavnostně otevřeli hasičskou klubovnu, sportovní areál pro děti, vysvětili novou hasičskou motorovou stříkačku značky ,,TOHATSU“ a hasičský prapor. Přijely se podívat sbory z deseti obcí. Slavnostní průvod kráčel do kostela a zpět ke zbrojnici. V místním kostele pan farář světil nový prapor a konala se mše za zemřelé hasiče. Ve zbrojnici připravila Hrachovinová V. výstavu fotografii, diplomů, ručních prací mladých požárníku, k vidění byla kronika a matrika. Předávaly se  upomínkové předměty, vlaječky, odznaky obce Třebařov, pohlednice obce s kulatým razítkem pro sběratele, talisman vrána požárnice. Zábavné odpoledne pro děti a večer taneční zábava se vydařily. V říjnu uspořádala Hrachovinová V.  pro naši základní školu den otevřených dveří ve zbrojnici s historií sboru a pan Hrachovina a Potůček L. předváděli naši  hasičskou techniku.

ROK 2011

Výroční členská schůze se konala 15. ledna poprvé v hasičské klubovně. Za letošním utržené peníze se pořídilo vybavení do klubovny, televize, odpadkové koše, nádobí, mikrovlnná trouba. Na podzim loňského roku nás oslovil David Hlubinka a Rezek Stanislav, zda by bylo možné v našem sboru založit družstvo mladších mužů. Po dohodě a schválení členskou schůzí se 7 mladších mužů pustilo do nácviku na soutěže, ale nadšení jim nevydrželo, brzy skončili. Brigádnicky jsme budovali prodejní stánky vedle podia v hasičském areálu. Floriánská zábava letos odpadla. Na vánoční besídku před školou přijel Mikuláš, Anděl a  čert na voze taženým koňmi. Koně a vůz zajišťoval pan Polák a Waischornová Jana.

024

Mikulášská besídka v ZŠ Třebařov

ROK 2012

Maškarní masopustní zábava se poprvé konala v základní škole. Za vybrané peníze se pořizoval materiál na vybudování prodejních stánků. Na Floriánské zábavě jsme vydělali i při malé účasti 11.381 Kč. Za námětové cvičení pořádané našim sborem (dálková doprava vody Třebařov-Koruna) jsme dostali velkou pochvalu. V září se zúčastnili naši muži soutěže v Dětřichově a obsadili 3. místo, jiné družstvo se nepodařilo sestavit. 15. června jsme ve spolupráci s ostatními složkami obce pořádali dětský den. Velice se vydařil a byla to v historii našeho sboru největší výdělečná akce. Čistý zisk činil 20.011 Kč. Bohužel navždy naše řady opustil dlouholetý člen Karel Kroulík. Podílel se na činnosti jako kronikář, jednatel, předseda, člen výboru a nejlepší sportovec v požárním sportu v disciplíně jednotlivci.

ROK 2013

V květnu jsme se zúčastnili okrskového kola požárního sportu v Mladějově na Moravě, kde muži obsadili 2. místo.  Opět jsme pořádali známé akce – masopust, dětský den, Floriánskou zábavu a netradiční ,,vodní bitvu“ na školním hřišti. Ve volných chvílích se pracovalo brigádně na prodejních stáncích. Starosta zapůjčil mini bagr a navedla se pod zemí elektřina. Zabetonovali se obrubníky před klubovnou a upravil se terén. Zakoupili jsme vrátek do věže na sušení hadic, který nainstaloval a zprovoznil Hrachovina V.

025

Masopust 23.2.2013 v ZŠ Třebařov

ROK 2014

Letošní rok pořádání okrskové soutěže připadlo na náš sbor. Na 3. května jsme připravili fotbalové hřiště pro soutěž. Bohužel bylo tak špatné počasí, že z občanů skoro nikdo nepřišel. Skončili jsme na 5. místě.  Uspořádali jsme tradiční akce a brigádu na oplocení areálu. Tuto položku jsme zafinancovali z naší pokladny.

ROK 2015

17. ledna na Výroční valné hromadě v hasičské klubovně   skládali slavnostní slib mladí hasiči. V našem sboru se nikdy tento slib neplnil. Vedoucí mládeže Hrachovinová V. slib přichystala, sestavila jim básně o hasičích, předvedli techniku vázání uzlů a nakonec přebírali průkazky členství a ,,Pamětní list“. Všem se předvedení dětí líbilo. Mohu s klidným srdcem podotknout, že i někteří rodiče neudrželi slzy. Pan Vágner (zastupoval starostu okrsku) paní Hrachovinovou pochválil, že tak krásné vystoupení s tématem hasiči ještě nikdy neviděl. Z 23 členů sboru se volil nový výbor: starosta Hrachovina V., místostarosta Hradil L., jednatelka Hradilová Z., pokladník Potůčková J., kulturní referent Hrachovinová V., Šíp Z., revizní komise Veselý T., Drobná A., Hlubinka P., vedoucí mládeže Hrachovinovi V+V., materiálně technické  zabezpečení Veselý M., velitel Hrachovina V., kronikář Krumlová M. Byly předány věrnostní medaile za 10 let u sboru: Novotný Jiří, Potůček P., Potůček J., za 30 let u sboru Hrachovinová V., Hradilová Z. Zkoušky rozhodčí získali: Hrachovina V., Hrachovinová V., Hradil L., Potůček L.  Samozřejmě jsme pracovali v areálu a organizovali tradiční akce.

ROK 2016

Schválili jsme nového pokladníka: Kroulíková Karolína V tomto roce proběhli kulturní akce: Masopust, Dětský den, ukázka pro školu, Mikulášská besídka, Floriánská zábava. Okrskové soutěže v požárním sportu jsme se zúčastnili jako veteráni, ale museli jsme si vypůjčit dva členy z jiných sborů. Námětové cvičení proběhlo 2. června na sjezdovce ve Svojanově. Naše požární stříkačka nezklamala a zajišťovala celou dálkovou dopravu až na vrchol sjezdovky. 17. září se 6 hasičů zúčastnilo slavnostní svěcení okresního praporu v Bystrém u Poličky. 

dscn1553-001

Svěcení okresního praporu v Bystrém 17.9.2017


ZÁVĚR

Výsledky činnosti sboru jsou spjaty s činností lidí v něm. Ačkoliv to zní jednoduše, tak jednoduché to zase není. V dnešní uspěchané době hledí dost lidí především na to, aby měli hodně peněz a vysoké postavení, takže na nějaké dobrovolnické aktivity nemají chuť ani čas. Naštěstí všichni obyvatelé naší planety nejsou takoví, a proto spoustu spolků, občanských sdružení a různých dalších organizací může existovat a přinášet ostatním lidem kulturní akce, nadhled a spoustu zážitků všeho druhu. Dobrovolná požární ochrana byla a je významnou organizací, jejímž posláním je ochrana majetku před nebezpečím požáru nebo jinou živelnou pohromou. Je třeba si vážit minulosti, neboť na ní záleží vše, co v přítomnosti máme. Važme si práce a činnosti svých předků, kteří založili a budovali hasičský sbor tak, aby se řadil svou činností mezi přední v požární ochraně. Nemůžeme však lpět na minulosti, nezapomínejme na budoucnost. Ctíme-li své předchůdce, vážíme si i současných funkcionářů za organizování požární ochrany v obci. Přejme proto všem hasičům do dalších let hodně zdraví a úspěchů při výchově mladých hasičů i při ochraně hodnot našich spoluobčanů.

 

                                                                                                         Za SDH Třebařov zpracovala

                                                                                                                  Hrachovinová Věra

 

 

 

© 2017 – 2020 UJOSOFT -bobobubo